Za nekoliko dana završava istraživački projekt Europski korijeni moderne Hrvatske: transfer ideja na političkom i kulturnom polju u 18. i 19. stoljeću, (EuKor), IP-2018-01-2539 koji se od listopada 2018. godine provodio na Hrvatskom institutu za povijest u suradnji s Pravnim fakultetom i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatskim školskim muzejom u Zagrebu. Projekt je financirala Hrvatska zaklada za znanost.


Suradnici istraživači na projektu EuKor (2018-2023.) pod vodstvom dr.sc. Vlaste Švoger (Hrvatski institut za povijest)

Potraga za korijenima europskog identiteta u razdoblju izgradnje Hrvatske kao moderne države objedinila je nekoliko domaćih institucija na projektu “Europski korijeni moderne Hrvatske: transfer ideja na političkom i kulturnom polju u 18. i 19. stoljeću” (EuKor), HRZZ, IP-2018-01-2539, pod vodstvom dr. sc. Vlaste Švoger s Hrvatskog instituta za povijest.

Recepcije različitih europskih idejnih strujanja u parlamentarnom sustavu i političkoj kulturi, školstvu na svim razinama, javnoj upravi i zdravstvu, privatnom pravu i književnosti kao i veze između domaćih i europskih intelektualaca od razdoblja prosvjetiteljstva do kraja dugog 19. stoljeća samo su krovne teme aktualizirane u sedam znanstvenih kolokvija pod nazivom “Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije”, u nekoliko knjiga i u nekoliko desetaka znanstvenih radova poteklih iz tipkovnica jedanaestero istraživača: osmero povjesničara, pravne povjesničarke, pedagoginje i kroatistice. 

Povodom dovršetka ovog petogodišnjeg projekta, dobila sam priliku da postavim nekoliko pitanja voditeljici projekta, dr. sc. Vlasti Švoger s Hrvatskog instituta za povijest. 

Korijeni moderne Hrvatske

T.K.: Vrlo je teško odgovoriti na pitanje “Gdje su europski korijeni moderne Hrvatske?” čak i kada se orijentirate isključivo na političke i kulturne transfere u razdoblju (proto)modernizacije.  No, u čemu ste sve tijekom ovog projekta tražili europske korijene moderne Hrvatske?

V.Š.: Tražili smo ih u različitim aspektima političkog i kulturnog života, primjerice u razvoju parlamentarne prakse Hrvatskog sabora u 19. stoljeću, političke kulture, a napose u položaju žena, pojedinih pripadnika političke, društvene i kulturne elite te židovske manjine, zatim u razvoju javne uprave i javnoga zdravstva u 18. stoljeću, modernizaciji obrazovnog sustava od osnovnog do visokog školstva, refleksijama prosvjetiteljstva i zapadnoeuropskih kulturnih pokreta te u kontaktima hrvatskih intelektualaca sa slavenskim intelektualcima. Dakle, tražili smo ih i našli u širokom rasponu političkih, društvenih i kulturnih istraživačkih tema, otvorili smo brojna istraživačka pitanja, na neka od njih smo ponudili odgovore, ali je ostalo još mnogo prostora za neka buduća istraživanja.

dr.sc. Vlasta Švoger (HIP), voditeljica projekta EuKor

T.K.: Kao krovni koncept projekta odabrali ste “transfere”; političke i kulturne idejne transfere. Zašto ste se baš odlučili za koncept transfera?

V.Š.: Geopolitički položaj Hrvatske na razmeđi zapadnoeuropskog, srednjoeuropskog i jugoistočnog političkog i kulturnog kruga te različiti utjecaji koji su se tijekom povijesti ispreplitali ili sukobljavali na teritoriju hrvatskih zemalja odavno su već postali relevantnom istraživačkom temom hrvatskih povjesničara. Primjenjujući koncept transfera u interpretaciji istraživačkih rezultata mogli smo konkretno pratiti recepciju, modifikacije, prilagodbe i primjenu različitih ideja, znanja i praksi na ranije spomenutim područjima javnog i privatnog života u Hrvatskoj u 18. i dugom 19. stoljeću.

Otpor Mažuranićevom školskom zakonu

T.K.: Jedan od ciljeva projekta bio je razumijevanje razloga i okolnosti otpora različitim europskim utjecajima. Koji su europski utjecaji izazvali najveći otpor u razdoblju (proto)modernizacije? 

V.Š.: Na to se pitanje ne može jednoznačno odgovoriti i odgovor ovisi o konkretnoj situaciji. Navest ću primjer prvog školskog zakona koji je donio Hrvatski sabor. To je tzv. Mažuranićev školski zakon, zakon o pučkim školama i preparandijama (učiteljskim školama) koji je Hrvatski sabor usvojio u listopadu 1874. godine. Taj je zakon propisao obvezno osnovno obrazovanje za djecu oba spola, prostorne, organizacijske, metodičko-didaktičke uvjete koje su škole morale zadovoljiti, učitelji su obvezani na stručno usavršavanje, a školstvo je stavljeno pod nadzor države. Zakon je postavio temelje za modernizaciju i sekularizaciju osnovnog školstva u Hrvatskoj, ali je istodobno izazvao otpor na više razina.

Žestoko mu se usprotivilo svećenstvo Katoličke i Pravoslavne crkve jer su župnici izgubili pravo nadzora škola i ostala im je nadležnost samo u nastavi vjeronauka. Protivili su mu se i roditelji, osobito u seoskim sredinama jer su trebali pomoć djece u poslovima na seoskom gospodarstvu, a nisu vidjeli korist od osnovne škole jer je dotad znatan dio učenika i nakon završetka osnovne škole ostao (gotovo) nepismen.

Čini se da je zakonodavac očekivao otpor roditelja jer su propisane vrlo stroge kazne za roditelje koji ne šalju redovito svoju djecu u školu. Za takve roditelje kao krajnja mjera predviđena je čak i zatvorska kazna te oduzimanje djece roditeljima i dodjeljivanje drugog skrbnika djeci. Tako stroga mjera protiv nemarnih roditelja nije predviđena ni u austrijskom ni u mađarskom zakonu o osnovnom školstvu iz kojih je Mažuranićev zakon preuzeo neke ideje, ali ih je modificirao i prilagodio hrvatskim prilikama. S druge strane, hrvatski je zakon izjednačio prava učitelja i učiteljica koji su imali i jednake plaće. To je bila iznimka u europskim razmjerima jer su u drugim zemljama, uključujući austrijske zemlje i Ugarsku, učiteljice imale manju plaću od svojih muških kolega.

T.K.: Jesu li neki transferi bili lakše prihvaćani u Hrvatskoj? Kako je tekla prilagodba tih transfera?

V.Š.: Na ova pitanja nije moguće kratko odgovoriti. Poticaji za prihvaćanje nekih transfera ideja, znanja i praksi dolazili su iz krugova izvan Hrvatske, ponajprije iz Beča, nešto manje iz (Budim)Pešte. Središnje ideje takvih transfera najčešće su bile u formi nekih legislativnih akata, a nailazile su na određeni otpor u hrvatskim zemljama, najčešće zbog toga jer nisu bile prilagođene lokalnim prilikama.

S druge strane, u mnogim slučajevima poticaj za transfer ideja, znanja i praksi došao je od istaknutih hrvatskih intelektualaca i političara koji su odlično poznavali europska idejna strujanja i oblikovanje znanja i praksi na različitim poljima i željeli su ih uz određene modifikacije primijeniti u Hrvatskoj. Međutim, i u tim slučajevima nisu izostali otpori različitih društvenih čimbenika, najčešće onih koji su bili pogođeni uvođenjem novih, modernih reformi ili praksi. Ali te otpore i proces prilagodbe potrebno je utvrditi u konkretnim slučajevima. 

T.K.: COVID-19 zasigurno je obilježio dobar dio provedbe ovog projekta. S kojim poteškoćama ste se susreli? Jesu li tada aktualne epidemiološke mjere potakle istraživački interes upravo za traženje korijena tih mjera?

V.Š.: Pandemija bolesti COVID-19 znatno je utjecala na provedbu projekta, ponajprije zbog toga jer su domaći arhivi i knjižnice određeno vrijeme bili zatvoreni ili dostupni u ograničenoj mjeri, dok su arhivi i knjižnice u Austriji i Mađarskoj bili zatvoreni više od šest mjeseci. Zbog toga, kao i zbog posljedica potresa u Zagrebu nismo mogli realizirati većinu planiranih aktivnosti.

Iz tih razloga Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost uvažio je moju molbu i odobrio produljenje projekta za 12 mjeseci. Pandemija je u manjoj mjeri utjecala i na intenziviranje proučavanja protuepidemioloških mjera u sklopu Sanitarnog kordona u 18. stoljeću u okviru planiranog istraživanja sustava javnog zdravstva koje je trebala realizirati i realizirala je dr. sc. Ivana Horbec.

2. znanstveni kolokvij iz serije Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije
2. znanstveni kolokvij iz serije Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije

Intelektualni transferi

T.K.: Od 2019. godine uspjeli ste organizirati čak sedam znanstvenih kolokvija objedinjenih pod nazivom “Modeli i iskustva intelektualnog transfera u razdoblju (proto)modernizacije”. Koje ste teme uspjeli aktualizirati i koga ste ugostili tijekom ovih kolokvija? 

V.Š.: Svaki kolokvij aktualizirao je i konkretizirao jednu od glavnih tema koje smo proučavali u okviru projekta: parlamentarnu kulturu u Habsburškoj Monarhiji, modernizacijske procese i položaj Židova u društvu, recepciju Herbartovih ideja, žensku pravnu povijest – hrvatsku tradiciju i europski kontekst, protuepidemijske mjere na rubu Habsburške Monarhije, nove trendove u proučavanju povijesti Habsburške Monarhije te ulogu filoloških istraživanja i književnosti u oblikovanju nacionalnih identiteta u Monarhiji.

Prva tri kolokvija organizirali smo samostalno, a ostala četiri u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim katoličkim sveučilištem, Poslijediplomskim doktorskim studijem predmoderne povijesti na Filozofskom fakultetu, a posljednji s Odsjekom za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Na kolokvijima su svoja istraživanja i metodologiju koju su u njima koristili predstavili stručnjaci za pojedine od navedenih tema, a među njima bilo je najviše kolegica i kolega iz Austrije i Mađarske.Navest ću njihova imena: dr. sc. Franz Adlgasser i dr. sc. Dieter Hecht iz Austrijske akademije znanosti u Beču, dr. sc. Veronika Eszik i dr. sc. András Cieger iz Instituta za povijest Mađarske Akademije znanosti u Budimpešti, dr. sc. Edvard Protner sa Sveučilišta u Mariboru, dr. sc. Albena Chavdarova sa Sveučilišta sv. Kliment Ohridski u Sofiji, dr. sc. Kamila Staudigl – Ciechowicz sa Sveučilišta u Beču, dr. sc. Kinga Beliznai Bódiné sa Sveučilišta ELTE u Budimpešti, dr. sc. Sabine Jesner sa Sveučilišta u Grazu, dr. sc. Kristina Puljizević s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, dr. sc. Veronika Čapska i dr. sc. Václav Čermák iz Češke akademije znanosti, dr. sc. Johnatan Singerton sa Sveučilišta u Innsbrucku i dr. sc. Lena Magnone sa Sveučilišta Carl von Ossietzky u Oldenburgu i Sveučilišta Sorbonna. Razmjena ideja s navedenim kolegicama i kolegama potaknula je otvaranje nekih novih istraživačkih pitanja u okviru projekta.

Zrinko Novosel i dr.sc. Theodora Shek Brnardić na kolokviju “Što je novo u ranomodernoj povijesti Habsburške monarhije?”
Zrinko Novosel, dr.sc. Veronika Čapska, dr.sc. Jonathan Singerton i dr.sc. Theodora Shek Brnardić na kolokviju “Što je novo u ranomodernoj povijesti Habsburške monarhije?”

T.K.: Proteklih pet godina, jedanaestero je istraživača sudjelovalo na brojnim konferencijama, skupovima i predavanjima. Koje momente biste izdvojili kao posebno važne i dojmljive, bilo za Vas kao voditelja projekta ili za Vaše suradnike? 

V.Š.: Svi suradnici sudjelovali su na znanstvenim konferencijama u inozemstvu i u Hrvatskoj. Kao posebno važne međunarodne znanstvene konferencije u inozemstvu na kojima su suradnici projekta predstavili svoja istraživanja, provedena u sklopu projekta EuKor, izdvojila bih sljedeće: konferenciju o Hrvatsko-ugarskoj nagodbi u prosincu 2018. u Mađarskom parlamentu u Budimpešti, zatim kongres o prosvjetiteljstvu u srpnju 2019. u Edinburghu, kongres Kanadskog povijesnog društva u lipnju 2021., konferenciju o utjecaju europske pravne tradicije na konstrukciju rodova u Kanadi u studenome 2022., konferenciju o povijesti školstva u Macerati u Italiji u prosincu 2022., zatim konferenciju povodom 175. obljetnice Slavenskog kongresa, održanu u Pragu u lipnju 2023., kongres o prosvjetiteljstvu u Rimu u srpnju 2023. i kongres o povijesti Židova u srpnju 2023. u Frankfurtu na Majni. Suradnici projekta sudjelovali su i na velikom broju drugih znanstvenih konferencija u inozemstvu i u Hrvatskoj, ali ih nije moguće sve navesti.

Na kraju bih htjela istaknuti i uspješnu suradnju s HRZZ projektom pod vodstvom dr. sc. Željka Dugca s kojim smo organizirali međunarodnu znanstvenu konferenciju Production and Circulation of Knowledge in the (Semi-)Periphery in the Early Modern and Modern Period. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije konferencija je održana putem video veze u veljači 2021., a na njoj su uz nekoliko suradnika s oba projekta sudjelovali renomirani inozemni stručnjaci koji u svojim istraživanjima primjenjuju koncept proizvodnje i cirkulacije znanja, koji je iznimno propulzivan zadnjih nekoliko godina u historiografiji na globalnoj razini. Dio radova s konferencije objavljen je u Radovima Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 53 (2021), br. 3. U istom broju časopisa objavljen je i intervju s dr. sc. Johanom Östlingom, jednim od vodećih svjetskih eksperata za istraživački koncept ckirkulacije znanja. Koristim ovu prigodu da još jednom zahvalim uredništvu koje nam je omogućilo objavljivanje dorađenih radova s konferencije.

Zahvaljujem svim suradnicima na projektu EuKor na vrlo profesionalnoj i iznimno uspješnoj suradnji u prijateljskoj atmosferi, a Hrvatskoj zakladi za znanost na financijskoj potpori.

T.K.: Hvala i Vama na razgovoru!