Kasno brončano doba, koje traje od 1700. do 1200. pr. Kr., razdoblje je procvata civilizacija na istočnom Mediteranu i Bliskom istoku. Oko 1200-e godine napadaju ih tzv. “narodi s mora” te nakon toga nastupa par stoljeća mračnog doba koje sa sobom nosi manjak povijesnih izvora i pad u stupnju razvijenosti. Time npr. nestaju kretska, mikenska, hetitska, asirska i babilonska civilizacija, a jedina koja je “preživjela” je staroegipatska, iako više nikada nije uspjela obnoviti snagu kakvu je imala u Novom kraljevstvu.

Narodi s mora dva su puta napali Egipat – 1207. pr. Kr. (u vrijeme Merenptaha) te 1177. pr. Kr. O drugom napadu izvještava natpis Ramzesa III. iz Medinet Habua koji nabraja narode koji su došli s Mediterana – Šardana, Šekeleš, Tjeker, Denijen, Vešeš, Peleset.

Eric H. Cline, profesor na Sveučilištu George Washington, ne smatra da su novopridošli narodi jedini uzrok katastrofalnog kolapsa. U ovom predavanju, koje vam ovim putem preporučujemo, Cline ukratko izlaže najvažnije zaključke iz svoje poznate knjige 1177 BC. Osim stranih naroda, zaključuje da su raspadu pridonijeli različiti faktori – duga sušna razdoblja, glad, česti potresi i propast starih trgovačkih ruta. Pritom svoje teze potkrepljuje različitim arheološkim materijalom, a na kraju nastoji povući paralelu između razdoblja kasnog brončanog doba i političke situacije u svijetu u vrijeme kada je održano predavanje (2016.).